PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

Kính gửi:

THÔNG TIN LƯU TRỮ

1. SỐ CÔNG CHỨNG: ……………….

2. SỐ HỒ SƠ: …………..

3. HỘP SỐ:  ……………..

 

 

Họ và tên người nộp phiếu: ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu công chứng về:

 

 

 Các giấy tờ kèm theo phiếu này gồm có:

1/- Giấy tờ tùy thân
2/- Giấy đăng ký kết hôn
3/- Giấy chủ quyền tài sản
4/- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
5/- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6/- …………………………………………………….
7/- ……………………………………………………..

 

 

Thời gian nhận phiếu……giờ, ngày ……………………………………..

NGƯỜI NHẬN PHIẾU

     (ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NỘP PHIẾU Điện thoại:………………………

     (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ
TT
TÊN LOẠI GIẤY TỜ SL BC SL BS SỐ
TT
TÊN LOẠI GIẤY TỜ SL BC SL BS
Thông tin tài sản:

 

CN Đăng ký kinh doanh/QĐ bổ nhiệm
Phiếu yêu cầu công chứng BB họp thành viên/HĐQT
Hợp đồng/giao dịch bản chính CC Tờ t­ường trình/cam kết
Giấy chứng nhận QSH/QSD Tài sản Giấy xác nhận
CMND/Hộ chiếu/Giấy nhận dạng khác Hợp đồng /Giao kết khác
Hộ khẩu/Tạm trú/ xác nhận nơi cư­ trú Tờ khai HT/Chứng th­ư TKế
Giấy kết hôn/hôn thú (XN sống chung) Phiếu xác minh/trả lời XM
Chứng tử Văn bản đăng ký/xóa thế chấp
Khai sinh
Từ chối/tặng cho DS
Biên bản/Niêm yết TỔNG CỘNG:

 

 

Ngày …………………… Ngày …. tháng …  năm 2018
THƯ KÝ NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG VIÊN

 

 

 

 

………………………………………

NHÂN VIÊN LƯU TRỮ

Tải tài liệu tại đây:

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *