MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

“Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.
Ghi chú: Không hàm nội dung và hình thức giấy tờ, văn bản.

 TÓM TẮT NỘI DUNG

ĐIỀU LUẬT
QUY ĐỊNH
Điều 4: Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự 
 Để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp (quy định tại Điều 9 Nghị định), cụ thể:
 (1) Giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp lãnh sự theo điều ước quốc tế/ theo nguyên tắc có đi có lại;
 (2) Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực triếp qua đường ngoại giao;
 (3) Giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 (4) Giấy tờ, tài liệu cơ quan tiếp nhận của Việt Nam không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự.
Điều 5: Cơ quan có thẩm quyền hợp pháp lãnh sự
 (1) Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh;
 (2) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định ủy quyền cho Sở/Phòng/Bộ phận Ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả.
Điều 6: Người đề nghị
 Cá nhân, cơ quan, tổ chức tự mình yêu cầu/ yêu cầu thay người khác không cần giấy ủy quyền.
Điều 10: Các giấy tờ, tài liệu không được hợp pháp hóa lãnh sự
 (1) Bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính;
 (2) Có các chi tiết mâu thuẫn nhau;
 (3) Được cấp, chứng nhận sai thẩm quyền;
 (4) Chữ ký, con dấu không phải là chữ ký gốc, con dấu gốc;
 (5) Nội dung xâm phạm lợi ích của Việt Nam.

Tham khảo:

Nghị định 111/2011/NĐ-CP: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-111-2011-ND-CP-chung-nhan-hop-phap-hoa-lanh-su-132673.aspx

Thông tư: 01/2012/TT-BNG: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2012-TT-BNG-huong-dan-Nghi-dinh-111-2011-ND-CP-chung-nhan-lanh-su-137531.aspx

Trang web hợp pháp hóa lãnh sự: https://lanhsuvietnam.gov.vn/default.aspx

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *