HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Chúng tôi gồm có

Bên đặt cọc (sau đây gọi là bên A):

Bà                                     : ……………………………………………………………

Sinh năm                           : ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số    : ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú             : ……………………………………………………………

Cùng chồng là ông             : ……………………………………………………………

Sinh năm                           : ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số      : ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú             : ……………………………………………………………

Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là bên B):

Bà                                     : ……………………………………………………………

Sinh năm                           : ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số      : ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú             : ……………………………………………………………

Cùng chồng là ông             : ……………………………………………………………

Sinh năm                           : ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số      : ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú             : ……………………………………………………………

 

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN ĐẶT CỌC

 1. Bên A đặt cọc cho bên B số tiền số tiền là ………………………… đồng (bằng chữ: ……………………………. đồng Việt Nam);
 2. Phương thức giao nhận tiền cọc: Do hai bên tự thỏa thuận theo quy định của pháp luật.
 3. Việc giao nhận tiền cọc nêu tại Khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 2

MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Đảm bảo việc bên B sẽ chuyển nhượng cho bên A quyền sử dụng đất/ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  tọa lạc tại………………………… ………………………………………………………………theo

 

 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …………, số vào sổ cấp GCN:………………cấp ngày …………..…………. bởi ……………………. (thửa đất số …. tờ bản đồ số …), với các điều kiện cụ thể:

 

 

 1. Giá chuyển nhượng: ……………………………………. đồng (bằng chữ: ……………………. đồng Việt Nam).
 2. Các khoản thuế, phí do bên ……. chịu trách nhiện nộp;
 3. Hai bên sẽ tiến hành công chứng hợp đồng chuyển nhượng tại Văn phòng Công chứng NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN trong vòng …………… ngày, kể từ ngày hợp đồng này được công chứng.

ĐIỀU 3

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 2. Giao tài sản đặt cọc cho bên B theo đúng thỏa thuận.
 3. Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự thì bên A bị mất tài sản đặt cọc.
 4. Bên A có các quyền sau đây:
 5. Nhận lại tài sản đặt cọc từ bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho bên B trong trường hợp hai bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự.
 6. Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc trong trường hợp bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 2. Trả lại tài sản đặt cọc cho bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp hai bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
 3. Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho bên A trong trường hợp bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự.
  1. Bên B có các quyền sau đây: Sở hữu tài sản đặt cọc nếu bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

ĐIỀU 5

VIỆC NỘP PHÍ CÔNG CHỨNG

Phí công chứng Hợp đồng này do ………….. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                  Bên A                                                   Bên B

       (Ký và ghi rõ họ tên)                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tải tài liệu tại đây:

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *