HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 Chúng tôi gồm có:Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A):

Bà                                     : ……………………………………………………………

Sinh năm                           : ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số      : ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú             : ……………………………………………………………

Cùng chồng là ông             : ……………………………………………………………

Sinh năm                           : ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số      : ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú             : ……………………………………………………………

Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B):

Bà                                     : ……………………………………………………………

Sinh năm                           : ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số      : ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú             : ……………………………………………………………

Cùng chồng là ông             : ……………………………………………………………

Sinh năm                           : ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số      : ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú             : ……………………………………………………………

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

Toàn bộ quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo

 

 

 

‘‘Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất’’ ……………………..số vào sổ cấp GCN:…………………cấp ngày …………………..bởi ……………………………………………..

 

, cụ thể như sau:

 • Thửa đất số : ………………………………………………….
 • Tờ bản đồ số : ………………………………………………….
 • Địa chỉ thửa đất : ………………………………………………….
 • Diện tích : ………………………………………………….
 • Hình thức sử dụng (riêng) : ………………………………………………….
 • Mục đích sử dụng : ………………………………………………….
 • Thời hạn sử dụng : ………………………………………………….
 • Nguồn gốc sử dụng : ………………………………………………….

 

ĐIỀU 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………….. đồng (bằng chữ: ……………………. đồng Việt Nam).
 2. Phương thức thanh toán: …………………………………………………………… .
 3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm sau khi hợp đồng được công chứng.
 2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ.

 • Thuế Thu nhập cá nhân do bên……………. chịu trách nhiệm nộp;
 • Lệ phí trước bạ do bên……………. chịu trách nhiệm nộp;
 • Phí công chứng do bên……………. chịu trách nhiệm nộp;

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:
  • Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  • Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
  • Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
 2. Thửa đất không có tranh chấp;
 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
  • Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
   1. Bên B cam đoan:
    • Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
    • Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
    • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
    • Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 7

CAM KẾT KHÁC

Các bên cam kết đối tượng của hợp đồng là có thật, đồng thời biết rõ tình trạng pháp lý của tài sản và không yêu cầu Văn phòng Công chứng NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN tiến hành xác minh.

ĐIỀU 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này sau khi nghe Công chứng viên Văn phòng Công chứng NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên./.

 

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tải tài liệu tại đây:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *