HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Chúng tôi gồm có:Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A):

Bà                                     : ……………………………………………………………

Sinh năm                           : ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số      : ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú             : ……………………………………………………………

Cùng chồng là ông             : ……………………………………………………………

Sinh năm                           : ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số      : ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú             : ……………………………………………………………

 

Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B):

Bà                                     : ……………………………………………………………

Sinh năm                           : ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số      : ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú             : ……………………………………………………………

Cùng chồng là ông             : ……………………………………………………………

Sinh năm                           : ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số      : ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú             : ……………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CHUYỂN NHƯỢNG

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên A theo

‘‘Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ’’ số …………số vào sổ cấp GCN:…………………….. cấp ngày ……………… bởi …………………………………

 

, cụ thể như sau:

 1. Quyền sử dụng đất:
  • Thửa đất số : …………………………………………………………
  • Tờ bản đồ số : …………………………………………………………
  • Địa chỉ thửa đất : …………………………………………………………
  • Diện tích : …………………………………………………………
  • Hình thức sử dụng (riêng) : …………………………………………………………
  • Mục đích sử dụng : …………………………………………………………
  • Thời hạn sử dụng : …………………………………………………………
 • Nguồn gốc sử dụng  :………………………………………………………….
 • Tài sản gắn liền với đất là nhà:
  • Địa chỉ : …………………………………………………………
  • Diện tích xây dựng : …………………………………………………………
  • Diện tích sàn : …………………………………………………………
  • Cấp hạng : …………………………………………………………
  • Số tầng : …………………………………………………………

 

ĐIỀU 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là ……………… đồng (bằng chữ:……………………… đồng Việt Nam).
 2. Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản, thanh toán đủ một lần sau khi hợp đồng được công chứng.
 3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,

ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền cho bên B sau khi hợp đồng được công chứng.
 2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ, PHÍ

– Thuế thu nhập cá nhân do …………… chịu trách nhiệm nộp;

– Lệ phí trước bạ do ……………… chịu trách nhiệm nộp;

– Phí công chứng do …………… chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:
  • Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  • Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
  • Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
   1. Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; không tồn tại bất cứ một giao dịch pháp lý nào với người thứ ba có liên quan về thế chấp, thế chấp để bảo đảm cho bên thứ ba vay vốn, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn, ủy quyền….làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của hợp đồng này và có cơ sở gây thiệt hại cho văn phòng công chứng.
   2. Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 1. Bên B cam đoan:
 • Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 7

CAM KẾT KHÁC

Các bên cam kết đối tượng của hợp đồng là có thật, đồng thời biết rõ tình trạng pháp lý của tài sản và không yêu cầu Văn phòng Công chứng NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN tiến hành xác minh.

ĐIỀU 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này sau khi nghe Công chứng viên Văn phòng Công chứng NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên./.

 

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tải tài liệu tại đây:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *