GIẤY ỦY QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Tôi                                    :………………………………………………………………..

Sinh năm                           :………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số      :………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú             :…………………………………………………………………

 

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

 

Tôi                                    :………………………………………………………………..

Sinh năm                           :………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số      :………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú             :………………………………………………………………..

Nay tôi ủy quyền cho người được ủy quyền thực hiện các công việc sau đây: Thay mÆt vµ nh©n danh t«i liên hệ với cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện việc ………………………………………………………………………………….

  • Ó thùc hiÖn ®­îc c«ng viÖc ñy quyÒn bªn ®­îc ñy quyÒn ®­îc quyÒn thực hiện việc…………………………………………………….; ký tªn vµo v¨n b¶n, giÊy tê cã liªn quan vµ lµm nh÷ng c«ng viÖc cÇn thiÕt kh¸c kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc ñy quyÒn.

Thời hạn ủy quyền: ………………………………….. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác khi không được sự đồng ý của tôi (bằng văn bản).

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

 

                                                                                 NGƯỜI ỦY QUYỀN

                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải tài liệu tại đây:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *